Algemene Verkoopsvoorwaarden

– Onze algemene verkoopsvoorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door ons cliënteel, zelfs ingeval deze in tegenspraak zouden zijn met hun eigen, algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze worden voor ons slechts bindend van zodra we ze uitdrukkelijk schriftelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval afgeleid worden van de omstandigheid dat we de koop of verkoop zouden aanvaard hebben zonder protest aan te tekenen tegen de bepalingen die betrekking hebben op de algemene of bijzondere voorwaarden of op andere gelijkaardige bepalingen van onze koper.

– Behoudens bijzondere contractuele bepalingen zijn onze aanbiedingen en onze prijslijsten uitsluitend informatief van aard en binden ons in geen geval. Onze prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Ze moeten begrepen worden exclusief btw en verzendingskosten.

– Behoudens uitdrukkelijke bevestiging van onzentwege, zijn de karakteristieken van het materieel dat wordt voorgesteld in de catalogus diegene die door onze leveranciers worden opgegeven en verbinden ze ons op geen enkele manier.

– De leveringstermijnen worden slechts ten titel van inlichting gegeven en zijn niet van strenge toepassing. Behoudens uitdrukkelijke tegengestelde bepaling van onzentwege, kan de laattijdigheid van een levering in geen geval recht geven op de annulering van een levering en kan er geen enkele schadeloosstelling geëist worden. Wij houden ons het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die dan evenveel gedeeltelijke verkopen vormen.

– De bestellingen van meer dan een maand worden aanvaard onder voorbehoud van de prijsstijgingen die ons worden opgelegd door onze eigen leveranciers en onder voorbehoud van omstandigheden die onafhankelijk zijn van onze wil en die de levering later onmogelijk of duurder zouden maken. De goederen zullen in ieder geval gefactureerd worden volgens de voorwaarden die van kracht zijn op de leveringsdatum, zonder rekening te houden met de prijs waaraan ze zouden bevestigd zijn of welke ook de leveringstermijn of de leveringsmogelijkheden zouden zijn.

– Elk bezwaar betreffende onze facturen moet ons overgemaakt worden per aangetekend schrijven binnen de 10 dagen na hun ontvangst. Bij ontstentenis hiervan worden ze beschouwd als aanvaard zonder enig voorbehoud. Een bezwaar kan in geen geval een uitstel of opschorting van betaling rechtvaardigen.

– Onze verantwoordelijkheid zal in geen enkel geval kunnen ingeroepen worden voor de gevolgen van het gebruik van de goederen (zowel hardware als software) die we hebben verkocht, ook al gaat het over rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongelukken, schade aan zelfstandige elementen van ons materieel, winstderving, over schade afkomstig of in de toekomst afkomstig van een beschadiging of over gegevensverlies van gegevens opgeslagen door de gebruiker, schade voortvloeiend uit een volledige of gedeeltelijke inactiviteit, of enig andere schade.

– De programma’s die wij aanbieden blijven de eigendom van de fabrikanten. Er wordt uitsluitend een gebruikslicentie toegekend. De gebruiker heeft geen recht om ze, onder welke vorm dan ook, af te staan, in concessie te geven, in pand te geven, gratis of tegen betaling over te maken of te lenen. Hij zal de eigendomsvermeldingen opgenomen in de programma’s en het gebruikshandboek in goede toestand houden en zal waken over de eerbiediging van de vertrouwelijkheid van de programma’s. De klant zal afzien van de namaak van de geleverde programma’s, van de namaak ervan toe te laten of deze op welke manier dan ook te bevorderen. Onze tussenhandelaars tussen onze onderneming en de gebruikers zijn ertoe gehouden om in hun verkoopsvoorwaarden de paragraaf hierboven of een tekst met dezelfde draagwijdte in te lassen. De paragraaf hierboven is eveneens van toepassing voor de specifieke programma’s die door ons worden gemaakt.

– Behoudens andersluidende geschreven bepaling, zijn al onze facturen contant, netto en zonder korting betaalbaar. Ingeval van vertraging van betaling, zullen een forfaitair bedrag van 50€ en een interest ten belope van 20% van rechtswege verschuldigd zijn. De onderhavige clausule doet geen afbreuk aan de onmiddellijke opeisbaarheid van de schuld. Ingeval van opzeg en/of afstand van het contract ten laste van de klant, zal men ons een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan 30 % van de totale verkoopprijs verschuldigd zijn. Indien de schade meer dan 30% bedraagt, kunnen we een hogere schadeloosstelling eisen.

– Elk feit dat het onvermogen van de koper zou kunnen impliceren, heeft als gevolg het verval van de termijn toegekend voor de betaling voor besteld of geleverd materieel en maakt deze betaling onmiddellijk opeisbaar, geeft ons het recht om, zonder andere formaliteiten dan een kennisgeving per aangetekende brief, de lopende bestellingen te annuleren en zonder dat dit aanleiding zou kunnen geven tot enige schadevergoeding ten voordele van onze klant. Wij behouden de volle eigendom van de goederen tot de volledige betaling van de totale prijs van de factuur. De klant verbindt zich ertoe ons onmiddellijk te verwittigen, en dit op straffe van een schadeloosstelling, van elk beslag uitgevoerd door een derde. De klant verbindt zich ertoe ons toe te laten, zonder voorafgaandelijk bericht, opnieuw bezit te nemen van onze goederen, ons toe te laten de lokalen te betreden en de kosten voor het ophalen van de goederen te dragen. De naam van de derde verkrijger moet ons onmiddellijk per aangetekend schrijven meegedeeld worden.

– Eerbiediging van de privacy en persoonsgegevens

– Wanneer de klant een overeenkomst sluit met BIVTeam, stemt hij erin toe dat zijn persoonsgegevens op de hieronder gedefinieerde manier worden verzameld en gebruikt. BIVTeam verzamelt persoonlijke gegevens (naam, functie, geslacht, gesproken taal, postadres, telefoonnummer, gsm-nummer, fax, e-mailadres).
– BIVTeam gebruikt de klantgegevens, die om de 10 jaar hernieuwbaar zijn, tot 2030 voor bedrijfsbeheer en de promotie van haar producten en diensten.

  • Recht op toegang: de klant heeft te allen tijde het recht om te vragen of zijn gegevens werden verzameld, gedurende welke periode dat is gebeurd en voor welk doel.
  • Recht op verbetering: de klant heeft te allen tijde het recht om te vragen dat zijn foutieve en onvolledige gegevens op eenvoudig verzoek worden verbeterd of vervolledigd.
  • Recht op beperking van de verwerking: de klant kan om een beperking van de verwerking van zijn gegevens vragen. Dat wil zeggen dat de gegevens in kwestie in ons computersysteem ”gemarkeerd” moeten worden en dat deze gedurende een bepaalde periode niet mogen gebruikt worden.
  • Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”): behoudens de bij wet voorziene uitzonderingen heeft de klant het recht om te eisen dat zijn gegevens worden gewist.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: de klant mag vragen dat zijn gegevens aan hem worden overgedragen in een “gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm”.
  • Voor elke wijziging van zijn persoonsgegevens kan de klant een verzoek richten aan BIVTeam op het volgende e-mailadres: info@biv-team.com.
  • Klachtrecht: de klant heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit om de naleving van de wetgeving in deze kwestie te garanderen.

– Elk geschil betreffende onderhavig contract zal uitsluitend beslecht worden volgens het Belgisch recht. Ingeval van betwisting, om welke reden dan ook, zijn de enige door beide partijen erkende en aanvaarde rechtbanken die van het gerechtelijk arrondissement van Namen